Wszystkie firmy oraz przedsiębiorstwa, bez względu na swoją wielkość zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dzięki nim mogą one nie tylko sprawdzać wydatki oraz obecną sytuację finansową firmy, ale również z ich pomocą firma może udowodnić, że jej działania są uczciwe.

Prowadzenie takiej dokumentacji to obowiązek, który należy wykonywać zgodnie z narzuconymi przez system regułami. Dlatego też warto wiedzieć jak wygląda prowadzenie ksiąg rachunkowych w przypadku, gdy miejsce ma rozwiązanie spółki. W takiej sytuacji należy:

1. Zakończyć obecny okres rozliczeń sprawozdawczych (najpóźniej w dzień poprzedzający jej ogłoszenie).

2. Sporządzić sprawozdanie finansowe.

3. Utworzyć bilans otwarcia likwidacji ( w którym uwzględnione zostaną pasywa i aktywa spółki).

4. Rozpocząć nowy okres sprawozdawczy z uwzględnieniem, że jednostka która go prowadzi podlega likwidacji.

Wszystkie te etapy są bardzo ważne, ponieważ pozwalają odseparować działalność, która była prowadzona przez cały czas w normalnym trybie od tej, która będzie prowadzona w stanie likwidacji. Wraz z nią wobec spółki zmieniają się także stawiane wobec niej wymagania prawne, do których należy się dostosować.