Banknoty 100 złotowe.

NOWE PRZEPISY – Podzielona Płatność. Split Payment.

Z dniem 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie całkowicie nowy instrument podatkowy, tzw. Split Payment, czyli Mechanizm Podzielonej Płatności w podatku VAT.

Mechanizm jest dobrowolny, tj. nabywca będzie miał wybór co do zastosowania w rozliczeniach z dostawcami to on decyduje o tym czy korzysta z tej metody, bez konieczności uzgadniania tego ze sprzedawcą, tym samym ze względu na specyfikę tego mechanizmu można spodziewać się w niedługim czasie jego powszechnego stosowania. Kwoty zgromadzone na rachunku VAT będą stanowiły własność sprzedawcy, natomiast dysponowanie nimi będzie ograniczone.

Rachunek VAT jest automatycznie tworzony przez bank dla każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego przez przedsiębiorcę.

Wpływ środków na rachunek VAT może pochodzić wyłącznie z tytułu:
 • zapłaty kwoty VAT przez kontrahenta,
 • wpłaty kwoty VAT przez podatnika dokonującego WNT paliw silnikowych,
 • przekazania środków z jednego rachunku VAT na drugi rachunek VAT tego samego podmiotu (rachunki muszą być prowadzone w tym samym banku),
 • zwrotu kwoty VAT w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania w wyniku zrealizowanych opustów, obniżek cen, zwrotu towarów i opakowań, zwrotu zaliczek, zwrotu nadpłaconego podatku VAT nieprawidłowo wykazanego na fakturze, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej,
 • zwrotu różnicy podatku VAT w terminie 25 dnia (art. 87 ust. 6a u.p.t.u.) przez urząd skarbowy.
Wypływ środków z rachunku VAT może pochodzić wyłącznie z tytułu:
 • dokonania płatności kwoty VAT z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT sprzedawcy,
 • zwrotu kwoty VAT w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania w wyniku zrealizowanych opustów, obniżek cen, zwrotu towarów i opakowań, zwrotu zaliczek, zwrotu nadpłaconego podatku VAT nieprawidłowo wykazanego na fakturze, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług,
 • wpłaty podatku VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego VAT, odsetek za zwłokę w podatku VAT lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania VAT, na rachunek urzędu skarbowego,
 • wpłaty podatku VAT przez podatnika z tytułu WNT paliw silnikowych na rzecz płatnika
 • przekazania w ramach MPP kwoty VAT na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez posiadacza rachunku, który otrzymał płatność w ramach MPP oraz nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność,
 • zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność,
 • przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku, w którym posiadacz w miejsce:
 • przekazania środków z rachunku VAT na rachunek główny podatnika wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w postanowieniu,
 • przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej, w przypadku gdy rachunek VAT prowadzony jest dla rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 albo 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu VAT.
Ze środków zgromadzonych na rachunku VAT nie można regulować innych zobowiązań podatkowych (CIT, PIT, podatek od nieruchomości itp.) oraz wobec ZUS.

Środki na rachunku VAT nie mogę być swobodnie wykorzystywane ale mogą być przeniesione z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, do którego rachunek VAT jest przypisany.

W tym celu podatnik musi złożyć wniosek, w którym określa wysokość środków na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana na rachunek rozliczeniowy „główny”. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku.

Postanowienie może określać wysokość środków do przeniesienia na rachunek rozliczeniowy w niższej wysokości niż wnioskowana przez podatnika. Nie ma przepisów określających kryteria, którymi może w tej sytuacji kierować się naczelnik, z tego względu można się obawiać, że postanowienie w tym zakresie może być uznaniowe.

Naczelnik urzędu skarbowego może odmówić, w drodze decyzji, wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT w przypadku:

 • posiadania zaległości podatkowej,
 • trwałego braku uiszczania zobowiązań podatkowych,
 • zbywania majątku,
 • wystąpi zaległość podatkowa.

W konsekwencji wprowadzenia przepisów podzielonej płatności, przewidziano przyspieszony zwrot na rachunek VAT.

Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Zwrot nie wymaga spełnienia przez podatników żadnych dodatkowych warunków.

Zaletą tego rodzaju zwrotu jest fakt, że organ podatkowy nie ma możliwości jego odmowy lub przedłużenia, wadą natomiast, że środki trafiają na rachunek VAT, na którym ich dostępność jest bardzo ograniczona.

Zespół abicus.eu