Kadry i płace – usługi

Wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie obsługi obszaru, jakim są kadry i płace, pozwala na skoncentrowaniu się firmy na właściwej działalności. Zakres realizowanych zadań jest szczegółowo określany przed podjęciem współpracy między naszym warszawskim biurem rachunkowo-prawnym a Państwa firmą. Proponujemy następujące czynności w ramach obsługi kadr i płac:

Kompleksowa obsługa i zarządzanie kadrami

 • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawców
 • sporządzanie świadectw pracy, umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń itp.
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych
 • sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

Kompleksowa obsługa i zarządzanie płacami

 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie podatku od osób fizycznych
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych RMUA
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków
 • rozliczanie delegacji
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • sporządzanie sprawozdań do GUS

Usługi dodatkowe

 • bieżąca aktualizacja sald rozrachunkowych z kontrahentami
 • przygotowywanie not odsetkowych

Zespół Biuro Rachunkowe Abicus.